Thứ sáu 10/03/2017 | 11:33:10
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Theo Quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU ĐƠN

I

THỦ TỤC CẤP HUYỆN

   

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức bộ máy

 

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức bộ máy

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức bộ máy

 

4

Công nhận ban vận động thành lập hội

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đề nghị công nhận BVĐ thành lập hội

5

Thành lập Hội

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đê nghị thành lập hội

- Điều lệ hội 

- Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội

- Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội

6

Phê duyệt điều lệ Hội

Tổ chức Hội, Quỹ

Công văn báo cáo kết quả đại hội

 

7

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đề nghị tách hội

Đơn đề nghị chia hội

Đơn đề nghị sáp nhập hội

Đơn đề nghị hợp nhất hội

8

Đổi tên Hội

Tổ chức Hội, Quỹ

 

 

9

Hội tự giải thể

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đề nghị giải thể hội 

10

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Tổ chức Hội, Quỹ

 

11

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

- Đơn đề nghị thành lập quỹ

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

12

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

 

13

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

 

14

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập  

15

Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

16

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Tổ chức Hội, Quỹ

 Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

17

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

 - Đơn đề nghị tách quỹ

- Đơn đề nghị chia quỹ

Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

18

Đổi tên Quỹ

Tổ chức Hội, Quỹ

Đơn đề nghị đổi tên quỹ 

19

Quỹ tự giải thể

Viên chức

 Đơn đề nghị giải thể quỹ

20

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III

Viên chức

 Mẫu SYLLVC

21

Thi tuyển viên chức

Viên chức

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức 

22

Xét tuyển viên chức

Viên chức

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức  

23

Xét tuyển đặc cách viên chức

Viên chức

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức  

24

Tuyển dụng công chức cấp xã (UBND các huyện, thành phố)

Chính quyền

địa phương

Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã 

25

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

 Đăng ký hội đoàn tôn giáo

26

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Đăng ký dòng tu 

27

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tôn giáo

Thông báo 

28

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tôn giáo

 Đăng ký thuyên chuyển

29

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Đề nghị HĐ tồn giáo ngoài CT đã đăng ký 

30

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

 Đề nghị tổ chức HN thường niên, ĐH của tổ chức tôn giáo cơ sở

31

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Đề nghị tổ chức cuộc lế ngoài cơ sở tôn giáo 

32

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo 

33

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Tôn giáo

TB Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

 

34

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua,

khen thưởng

- BC Thành tích đề nghị khen

- BC Thành tích đề nghị tặng 

35

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Thi đua,

khen thưởng

  BC Thành tích đề nghị khen 

36

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Thi đua,

 khen thưởng

 

37

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Thi đua,

 khen thưởng

 

38

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua,

 khen thưởng

 

39

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thi đua,

khen thưởng

BC thành tích đề nghị tặng thưởng 

40

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Thi đua,

khen thưởng

BC thành tích đề nghị tặng thưởng 

41

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thi đua,

khen thưởng

 

II

THỦ TỤC CẤP XÃ

 

 

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Tôn giáo

 TB về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Tôn giáo

TB dự kiến HĐ tín ngưỡng năm... 

3

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Tôn giáo

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

Đăng ký chương trình động tôn giáo 

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Tôn giáo

Đăng ký người vào tu 

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp Giấy phép xây dựng

Tôn giáo

TB v/v sửa chữa nâng cấp, cải tạo công trình tín ngưỡng 

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Tôn giáo

TB v/v tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo 

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua,

 khen thưởng

- BC thành tích đề nghị khen

BC thành tích đề nghị tặng 

9

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua,

khen thưởng

BC thành tích đề nghị tặng thưởng 

10

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thi đua,

khen thưởng

BC thành tích đề nghị tặng thưởng (truy tặng) 

11

Danh hiệu Gia đình văn hóa

Thi đua,

khen thưởng

 

12

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua,

khen thưởng

 

 

 

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập