Thứ hai 28/05/2018 | 04:53:35
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

Theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU ĐƠN

I

CẤP HUYỆN: 36 THỦ TỤC

   

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký khai sinh 

2

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký khai tử 

3

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ đơn đăng ký kết hôn 

4

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con 

5

Thủ tục đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký giám hộ 

6

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký giám hộ  

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ 

8

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký lại khai sinh 

9

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký lại khai tử 

10

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 Tờ khai đăng ký lại kết hôn

11

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

12

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch 

13

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử 

14

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi chú kết hôn 

15

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi chú ly hôn 

16

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

17

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha mẹ, con 

18

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch 

19

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký khai sinh 

20

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch 

21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

 

22

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực

 

23

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật

Chứng thực

 

24

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Chứng thực

 

25

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Chứng thực

 

26

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Chứng thực

 

27

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

 

28

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể  điểm chỉ được)

Chứng thực 

 

29

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

 

30

Thủ tục chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng giao dịch

Chứng thực

 

31

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

 

32

Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

DS trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật 

33

Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật

DS báo cáo viên thuộc trường hợp đề nghị miễn nhiệm 

34

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Đơn yêu cầu bồi thường 

35

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

 

36

Thủ tục trả lại tài sản

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

 

II

CẤP XÃ: 43 THỦ TỤC

   

1

Thủ tục đăng ký khai sinh  

Hộ tịch

Tờ khai đăng ký khai sinh 

2

Thủ tục đăng ký khai tử

Tờ khai đăng ký khai tử

3

Thủ tục đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn 

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con 

5

Thủ tục đăng ký giám hộ cử

Tờ khai đăng ký giám hộ 

6

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên

Tờ khai đăng ký giám hộ  

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ   

8

Thủ tục đăng ký lại khai sinh  

Tờ khai đăng ký lại khai sinh 

9

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Tờ khai đăng ký lại khai tử 

10

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Tờ khai đăng ký lại kết hôn 

11

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

12

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Tờ khai đăng ký khai sinh 

13

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ

 Tờ khai đăng ký khai sinh

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

Tờ khai đăng ký khai sinh 

15

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tờ khai cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân 

16

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Tờ khai đăng ký khai sinh  

17

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Tờ khai đăng ký khai tử 

18

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Tờ khai đăng ký kết hôn  

19

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

20

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tờ khai đăng ký khai sinh  

Phiếu, tờ khai 

21

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tờ khai đăng ký khai sinh  

Tờ khai, hướng dẫn lập...

22

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực

 

23

Thủ tục chứng thực di chúc

 

24

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

25

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

26

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

27

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

28

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể  điểm chỉ  được)

 

29

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

30

Thủ tục chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng giao dịch

 

31

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

32

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nuôi con nuôi

Tờ khai hoàn thành gia đình của người nhận con nuôi; Đơn xin nhận con nuôi 

33

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

34

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

DS trích ngang người được đề nghị công nhận tuyên truyền viên PL 

35

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

DS tuyên truyền viên PL thuộc trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên 

36

Thủ tục bầu hòa giải viên

Biên bản, danh sách 

37

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 

38

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Giấy đề nghị thôi làm hòa giải viên; BC về việc thôi làm hòa giải viên  

39

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

40

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

41

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Đơn yêu cầu bồi thường 

42

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

 

43

Thủ tục trả lại tài sản

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập