Thứ hai 28/05/2018 | 04:49:20
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

STT

TÊN THỦ TỤC

LĨNH VỰC

CÁC MẪU ĐƠN

Theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

I

LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ

 

 

1

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Đăng ký thành lập HTX (phụ lục I-1).

Phương án SXKD của HTX (phụ lục I-2).

Danh sách thành viên HTX (phụ lục I-3).

Danh sách HĐQT, GĐ (tổng GĐ), ban giám sát,.. (phụ lục I-4).

2

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)

Hợp tác xã

Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (phụ lục I-5)

3

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (phụ lục I-7)

4

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (phụ lục I-8)

5

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)

Hợp tác xã

Giấy thông báo Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (phụ lục I-9)

6

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Hợp tác xã

Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (phụ lục I-12)

7

Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Hợp tác xã

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã (phụ lục I-13)

8

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (phụ lục I-14)

Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (phụ lục I-15)

9

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (phụ lục I-16)

10

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Hợp tác xã

Giấy đề nghị Đăng ký thành lập HTX (phụ lục I-1).

- Phương án SXKD của HTX (phụ lục I-2).

Danh sách thành viên HTX (phụ lục I-3).

Danh sách HĐQT, GĐ (tổng GĐ), ban giám sát,.. (phụ lục I-4). 

II

LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

 

1

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Hộ cá thể

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (phụ lục III-1)

Danh sách các cá nhân góp vốn hộ kinh doanh (phụ lục III-2)

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hộ cá thể

Thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (phụ lục III-3)

3

Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Hộ cá thể

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (phụ lục III-4)

4

Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hộ cá thể

Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5)

5

Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ cá thể

Giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (phụ lục III-6)

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập