Thứ ba 03/04/2018 | 03:54:16
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU ĐƠN

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế

 

 

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

 

 Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

9

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế

 

 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT

10

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

 

 Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 

 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST 

12

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

 

 Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST

13

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh – trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

 

 Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST

14

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

 

 - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT 

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

15

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

 

 Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST

16

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

 

 

17

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Trừ đơn vị trực thuộc

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT

18

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Đối với đơn vị trực thuộc

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT 

19

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT 

20

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp

 

 

21

Khôi phục mã số thuế

 

 Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT 

22

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

 

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT  

23

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/bị sát nhập/bị hợp nhất

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT 

24

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất

 

 - Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT.

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT

25

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sát nhập

 

 Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST 

26

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT 

27

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

 

 - Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT 

28

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

 

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT  

29

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

 

 Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT 

30

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

 

 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT 

31

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

 

 Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT 

32

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

 

 Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn (tự tin, đặt in)

33

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

 

 - Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo mẫu số BC 01/AC 

- Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 

34

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

 

 - Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3.

- Văn bản cam kết theo Mẫu số CK01/AC 

35

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa

 

 - Trường hợp 1:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.9  

+ Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 

- Trường hợp 2: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8

36

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

 

 

37

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

 

38

Thông báo về việc ủy nhiệm/ chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

 

39

Cấp hóa đơn lẻ

 

 

40

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

 

 

41

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

 Phụ lục 06 - Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

42

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

 

 - Mẫu số 04: Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước.

- Mẫu số 05: Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước.

- Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước

43

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

 

 - Mẫu số 06: Báo cáo sử dụng tem rượu.

- Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu

44

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

 

 Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu

45

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

 

 Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước

46

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

 

 - Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước.

- Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể cả  thời điểm tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời gian tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn (kể cả trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau) và yêu cầu người nộp thuế nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để cơ quan thuế gia quyết định hoàn thuế

 

 

Trong vòng 3 ngày làm việc kể cả khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế và ra quyết định hoàn thuế

 

 

47

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

 

 Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước.

48

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

 

 Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước.

49

Hoàn lại các loại thuế, phí khác

 

 Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước.

50

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

 

 Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam

51

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo

 

 - Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hạn về tài sản.

- Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

52

Miễn giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên

 

 - Văn bản đề nghị miễn giảm thuế.

-  Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hạn về tài sản.

53

Miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

 

 - Văn bản đề nghị miễn giảm thuế.

-  Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hạn về tài sản.

54

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

 

55

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

 

 

56

Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

 

 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

57

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

 

 - Mẫu số 01/TCN.

- Thông báo về việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước

58

Nộp dần tiền thuế nợ

 

 V/v đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

59

Gia hạn nộp thuế

 

 V/v đề nghị gia hạn nộp thuế

60

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

 

 

61

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

 

 

62

Khai bổ sung hồ sơ thuế

 

 Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

63

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

 

 

64

Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

 

 Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-10/NS 

65

Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước

 

 Thư tra soát

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập