Chủ nhật 19/03/2017 | 09:21:16
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CÁC MẪU ĐƠN

A

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (Theo Quyết định 2477/QĐ-UBND ngày 22/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, Thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Sơn La)

I

CẤP HUYỆN

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

 Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

"

 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

"

 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

"

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

-  Thuyết minh sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

5

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hoá trong nước

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

"

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

"

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

"

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

"

Đơn đề nghị cấp sửa, đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu 

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

"

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu  

II

CẤP XÃ

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Công nghiệp tiêu dùng

Giấy đăng ký sản xuất SX rượu thủ công để bán cho DN có giấy phép SX rượu để chế biến lại 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

"

 

Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy XN SX rượu thủ công để bán cho DN có giấy phép SX rượu để chế biến lại

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

"

Giấy đăng ký XN SX rượu thủ công để bán cho DN có giấy phép SX rượu để chế biến lại

 

B

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La)

I

CẤP HUYỆN

 

 

1

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

Xây dựng

Tờ trình thẩm định BC kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

2

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình theo tuyến trong đô thị; Công trình quảng cáo; Công trình theo giai đoạn; Công trình theo dự án; Công trình sửa chữa, cải tạo; Di dời công trình; Công trình xây dựng có thời hạn; Công trình nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

"

Đơn đề nghị cấp phép xây dựng 

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

"

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng

Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

4

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quy hoạch kiến trúc

 

5

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

"

 

6

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

"

- Đơn đề nghị cấp phép quy hoạch

Mẫu giấy phép quy hoạch 

C

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La)

I

CẤP HUYỆN

 

 

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý

Đường bộ

- Đơn đề nghị XD công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đơn đề nghị gia hạn XD công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý

"

 Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình 

3

Chấp thuận thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý

"

Đơn đề nghị chấp chuận thi công công trình 

4

Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do UBND huyện quản lý

"

  Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình 

5

Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lý

"

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế KT nút giao đường nhánh đầu nối vào đường điện.

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế KT nút giao đường nhánh đầu nối vào đường điện

6

Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do UBND huyện quản lý

"

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình  

7

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy

 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa

"

 - Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

9

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa 

11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

"

-  Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa 

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

"

 Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  

13

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

 Đơn đề nghị cấp lại GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa

15

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

  Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

II

CẤP XÃ

 

 

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND xã quản lý

Đường bộ

 - Đơn đề nghị XD công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đơn đề nghị gia hạn XD công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND xã quản lý

"

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình 

3

Chấp thuận thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do xã quản lý

"

Đơn đề nghị chấp chuận thi công công trình 

4

Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do xã quản lý

"

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình   

5

Chấp thuận thiết kế đấu nối đường bộ do UBND xã quản lý

"

Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đầu nối vào đường xã

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế KT và PA tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đầu nối vào đường xã

6

Cấp phép thi công đấu nối đường bộ do UBND xã quản lý

"

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình  

7

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy

 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm 

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác trên đường thủy nội địa

"

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm 

 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa 

9

Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm  

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

 - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm   

11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa 

- Bảng kê khai ĐK AT của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm   

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  

13

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

"

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

 Đơn đề nghị cấp lại GCN đăng ký phương tiện thủy nội địa 

15

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

"

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa 

 

 


 

 

 

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập