Thứ tư 09/08/2017 | 04:08:44
Xem cỡ chữ
A
A
Đọc bài viết

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU

 

Số: 130/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Yên Châu, ngày 07 tháng 8  năm 2016

THÔNG BÁO

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Yên Châu

 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Yên Châu về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Yên Châu khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021;

UBND huyện Yên Châu thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tố chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Châu như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

- Số điện thoại đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện: 0212 3 840 123; Di động 0982 768 235.

- Số điện thoại đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện: 0212 3 840 125; Di động 0989 589 399.

- Số điện thoại Bộ phận tiếp công dân: 0212 3 841 179.

- Số điện thoại Bộ phận một cửa: 0212 3 840 632.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: vanphongyc@gmail.com Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ.

Thông báo này được thông báo công khai trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn (yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo đến các bản, tiểu khu trên địa bàn xã, thị trấn và chỉ đạo niêm yết tại nhà văn hóa các bản, tiểu khu).

UBND huyện Yên Châu trân trọng thông báo tới mọi tổ chức, cá nhân được biết và tiện liên hệ.

Thông báo này thay thế Thông báo số 160/TB-UBND ngày 22/8/2016 của UBND huyện Yên Châu./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị của  huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử của huyện;

- Lưu: VT, VP     b.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hà Như Huệ

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm :
Download this file (130-TB công khai đường dây nóng.pdf)130-TB công khai đường dây nóng.pdf[ ]277 kB

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập