Tổ chức bộ máy Xã Tú Nang
Lượt xem: 2920

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG
Họ và tên Lò Đức Việt
Ngày, tháng, năm sinh 05/05/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0912 969 117
Email vietnoivuyc@gmail.com

   
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Công
Ngày, tháng, năm sinh 18/01/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại DĐ: 087.800.1981-036.512.738
Email hoangcong1981@gmail.com

 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Vì Hưng Hiệu
Ngày, tháng, năm sinh 20/3/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0387 728 999
Email

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Sa Văn Thuận
Ngày, tháng, năm sinh 13/01/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0918 351 388
Email sathuan1982@gmail.com
anh tin bai
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Thào A Nhà
Ngày, tháng, năm sinh 13/3/1989
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0388576891
Email nhatunang@gmail.com
   
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Họ và tên Vì Thúy Nhẫn
Ngày, tháng, năm sinh 12/7/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0972129521
Email vinhantunang@gmail.com

  
CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Họ và tên Hoàng Thị Hiền
Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0399363662
Email  hoanghientunang@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Họ và tên Vì Thị Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh 18/02/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0376674092
Email quynhtunang@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Lò Văn Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 20/5/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0348861980
Email  lovankientunang@gmail.com
 anh tin bai  
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Lê Tiến Đạt
Ngày, tháng, năm sinh  11/1988
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0977544189
Email tiendatdk88@gmail.com
anh tin bai 
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
Họ và tên Quàng Văn Thiệu
Ngày, tháng, năm sinh 15/11/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0916.572.700
Email lothieu77@gmail.com

 
anh tin bai

 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
Họ và tên Đinh Thị Ly
Ngày, tháng, năm sinh 27/4/1999
Dân tộc Mường
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ:0326.636.550
Email lydinh270499@gmail.com


BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Hoàng Văn Tính
Ngày, tháng, năm sinh 29/02/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 
Email  
 
CÔNG CHỨCTÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Họ và tên Vì Văn Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ:0911607986
Email vingocketoan@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI
Họ và tên Hà Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 12/4/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0889468585
Email kientunang@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Hà Văn Hoàn
Ngày, tháng, năm sinh 02/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0364318004
Email hahoantunang@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lừ Văn Sưa
Ngày, tháng, năm sinh 13/12/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0916931964
Email lusuatunang@gmail.com
   
CÔNG CHỨC BIỆT PHÁI VĂNHÓA XÃ HỘI
Họ và tên Lừ Thị Thanh
Ngày, tháng, năm sinh 28/02/1978
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0359.538.440
Email g

 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vì Khắc Đội
Ngày, tháng, năm sinh 17/7/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976 451 872
Email  
anh tin bai
 
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NN - XD&MT
Họ và tên Lò Văn Tình
Ngày, tháng, năm sinh 01/04/1984
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0353.110.242
Email lotinhtunang@gmail.com
 anh tin bai  
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NN - XD&MT
Họ và tên Vì Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 26/12/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0363.130.174
Email vitrungkientn@gmail.com

 
XÃ ĐỘI TRƯỞNG
Họ và tên Lò Văn Tiện
Ngày, tháng, năm sinh 18/5/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0338373974
Email  

  

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 4,764
  • Trong tuần: 30,984
  • Tất cả: 1,688,532