Lượt xem: 1424

Tổ chức bộ máy Xã Tú Nang

 

   
BÍ THƯ ĐẢNG
Họ và tên Lò Đức Việt
Ngày, tháng, năm sinh 05/05/1979
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0912 969 117
Email vietnoivuyc@gmail.com

   
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Họ và tên Hoàng Văn Công
Ngày, tháng, năm sinh 18/01/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại DĐ: 087.800.1981-036.512.738
Email hoangcong1981@gmail.com

 
CHỦ TỊCH UBND XÃ
Họ và tên Vì Hưng Hiệu
Ngày, tháng, năm sinh 20/3/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0387 728 999
Email

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Họ và tên Sa Văn Thuận
Ngày, tháng, năm sinh 13/01/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0918 351 388
Email sathuan1982@gmail.com
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Họ và tên Thào A Nhà
Ngày, tháng, năm sinh 13/3/1988
Dân tộc Mông
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0388576891
Email nhatunang@gmail.com
  
CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Họ và tên Hoàng Thị Hiền
Ngày, tháng, năm sinh 19/12/1981
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0399363662
Email  hoanghientunang@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Họ và tên Vì Thị Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh 18/02/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0376674092
Email quynhtunang@gmail.com
 
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
Họ và tên Lò Văn Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 20/5/1980
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0348861980
Email  lovankientunang@gmail.com
   
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Họ và tên Vì Văn Thỏa
Ngày, tháng, năm sinh 27/8/1966
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0888034609
Email vithoatunang@gmail.com
   
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
Họ và tên Vì Văn Bằng
Ngày, tháng, năm sinh 27/03/1991
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0968.393.396
Email bangtunang@gmail.com

Họ và tên Hoàng Văn Tính
Ngày, tháng, năm sinh 29/02/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0988749788
Email  
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Họ và tên Vì Văn Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh 15/02/1986
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0366126345
Email vingocketoan@gmail.com
 
CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Họ và tên Hà Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh 12/4/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0915355287
Email kientunang@gmail.com
   
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Họ và tên Vì Thúy Nhẫn
Ngày, tháng, năm sinh 12/7/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0972129521
Email vinhantunang@gmail.com
 
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
Họ và tên Hà Văn Hoàn
Ngày, tháng, năm sinh 02/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Cao đẳng
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0345957998
Email hahoantunang@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Lừ Văn Sưa
Ngày, tháng, năm sinh 13/12/1964
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0366126530
Email lusuatunang@gmail.com
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vì Trọng Thi
Ngày, tháng, năm sinh 10/8/1965
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0912 990 667
Email  
 
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Họ và tên Vì Khắc Đội
Ngày, tháng, năm sinh 17/7/1967
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0976 451 872
Email  
   
CÔNG CHỨC NÔNG LÂM THỦY LỢI
Họ và tên Vũ Ngọc Lý
Ngày, tháng, năm sinh 12/02/1960
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0359533651
Email vulytunang@gmail.com
   
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH
Họ và tên Lừ Văn Phương
Ngày, tháng, năm sinh 16/5/1985
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0968.393.396
Email  
 
XÃ ĐỘI TRƯỞNG
Họ và tên Lò Văn Tiện
Ngày, tháng, năm sinh 18/5/1982
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0338373974
Email  
   
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Họ và tên Cao Đức Thiện
Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0862289155
Email caoducthienyenchau@gmail.com

  

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 4,113
  • Tất cả: 649,069