Lượt xem: 20

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện Yên Châu

1.1. Vị trí và chức năng

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện, công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và dư lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Trung tâm Truyền thông  - Văn hóa có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2.1. Lĩnh vực truyền thông

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

1.2.2. Lĩnh vực Văn hóa

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quản lý di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao khô, xã Phiêng khoài, huyện Yên Châu và khu Di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm, nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu tại Tiểu khu V, Thị trấn Yên Châu.

1.2.3. Lĩnh vực chiếu phim lưu động

- Xd kế hoạch chiếu phim phục vụ nhân dân hàng tháng, hàng quý và hàng năm của đơn vị báo cáo Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh trình Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh xem xét, phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

- Kết hợp chiếu phim với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương;

- Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm do Cục điên ảnh Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Sở văn hóa, thể thao và du lịch, trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 5,699
  • Tất cả: 803,088