Lượt xem: 15

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị. Theo đó: 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 1.997.617.400 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, bốn trăm đồng). (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 2. Nguồn kinh phí thực hiện - Kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền: 1.424.692.000 đồng; - Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền: 63.445.000 đồng; - Kinh phí từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022, số tiền: 509.480.400 đồng

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị.

Theo đó:

1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, số tiền: 1.997.617.400 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, bốn trăm đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền: 1.424.692.000 đồng;

- Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền: 63.445.000 đồng;

- Kinh phí từ nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022, số tiền: 509.480.400 đồng.

Xem chi tiết: Tại đây; Phụ biểu kèm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 681
  • Trong tuần: 5,896
  • Tất cả: 910,672