Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 154/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 154. NQ kế hoạch đầu tư năm 2022.pdf
Phu luc kèm theo NQ 154.pdf