Yên Châu Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023
Lượt xem: 69
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023 nhằm tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC để tạo độnglực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung,nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện.

anh tin bai


Theo Quyết định số 14 /QĐ-UBND Ngày 09/1/2023 UBND huyện Yên Châu quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023 với Chỉ tiêu cải cách thế chế: Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Trung ương được cụ thể hóa hoặc triển khai kịp thời; 100% văn bản QPPL của huyện được rà soát, sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của Trung ương, văn bản QPPL mới ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát. Phấn đấu 100% các văn bản QPPL về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Chỉ tiêu Cải cách thủ tục hành chính: 100% TTHC và các quy định có liên quan được công khai đầy đủ, kịp thời trên Website của huyện, UBND các xã, thị trấn. Từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp huyện, xã.  Phấn đấu trên 99% tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được xử lý đúng quy định. 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có giải trình trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định  tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.  Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Bảo đảm các cơ quan chuyên môn của UBND huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của huyện.  Tiếp tục triển khai thực hiện giảm biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện hoàn thành việc bố trí, sắp xếp kiện toàn số lượng cấp phó của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng quy định của Huyện ủy, UBND huyện.  Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. Chỉ tiêu Cải cách chế độ công vụ:100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. UBND cấp huyện tuyển dụng viên chức đúng trình tự, thủ tục và thời 5 gian quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định.  Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn.  Tỷ lệ cán bộ, công chức (bao gồm cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã) phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%.  Tỷ lệ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 90%. Chỉ tiêu Cải cách tài chính công: Phấn đấu trên 80% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được xử lý kịp thời. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt từ 90% trở lên; 80% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý. Phấn đấu thu nội địa năm 2023 tăng 3 - 5% so với dự toán được giao năm 2023.  100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên năm 2023, tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo. 100% các đơn vị dự toán và các các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 100% các xã, thị trấn thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Chỉ tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện tử, được ký số bằng chữ ký số theo quy định (trừ văn bản mật). 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã được kết nối và thực hiện gửi nhận văn bản điện tử.  100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công toàn trình. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, gồm: cấp huyện, cấp xã và các nguồn khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Phòng Tài chính – Kế hoạch. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo quy định để triển khai thực hiện.

Lừ Chương

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,178
  • Trong tuần: 1,178
  • Tất cả: 1,047,102