Tin CCHC
Hướng dẫn TTHC
Kết quả giải quyết TTHC
Văn bản cải cách hành chính
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 2554/UBND-KGVX về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên đôn đốc việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Sơn La; triển khai hệ thống thư điện tử tỉnh tới các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo lưu trữ, hoạt động hệ thống; tích hợp chữ ký số vào hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La; nghiên cứu lựa chọn, đề xuất xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, duy trì và mở rộng các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tại mỗi cơ quan; đôn đốc sử dụng chữ ký số đối với toàn bộ các văn bản điện tử (trừ các văn bản bắt buộc phải ký trực tiếp vào văn bản) trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án tổng thể về kiến trúc đô thị thông minh tại tỉnh Sơn La theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng các yêu cầu về xử lý, gửi, nhận và quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xin ý kiến cấp có thẩm quyền về giải pháp kết nối liên thông gửi nhận văn bản và giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan Đảng với cơ quan hành chính nhà nước.
2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, đặc biệt là thủ tục hành chính để thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân tra cứu thông tin; tăng cường sử dụng thư điện tử trong gửi, nhận văn bản, tài liệu, trao đổi công việc với các cơ quan, tổ chức đúng mục đích, có hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện việc thông báo và sử dụng hòm thư điện tử công vụ để thay thế toàn bộ các hòm thư có nguồn gốc nước ngoài trong thực hiện các giao dịch, tiếp nhận, trao đổi thông tin, tài liệu trong các cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phép gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử; triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị theo đúng kế hoạch UBND tỉnh./.

Hà Thúy

Thư viện ảnh

Album văn hóa - xã hội
Album sản vật Yên Châu
Album lễ hội
Album ảnh đẹp Yên Châu

Video

Truyền hình Yên Châu

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Tin vắn

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán bộ đàm, may bo dam, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội
Những nhạc phẩm hay

Thống kê truy cập